rubber thread,thai rubber latex,latex concentrate,latex glove,manufacturer & exporter, worldflex, thai latex
บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 

หน้าแรก | ประวัติบริษัท | ประเภทสินค้า | ติดต่อเรา | เว็บเกี่ยวข้อง | แผนผังเว็บไซต

สินค้าพร้อมสำหรับลูกค้า ราคายุติธรรม คุณภาพมาตราฐานสากล หุ้นส่วนที่คุณวางใจ For more than three decades, Thai Rubber Latex Corporation has stably become one of the most recognized concentrated latex producer in Thailand and gained numerous reputations within rubber industry worldwide. We have been continuously improving our manufacturing process, logistics network, and material supply management to ensure that we are fully capable of delivering the finest product to our customers when they want. Our devotions to quality are aimed at providing real customer benefits, the benefits that last resulting in maximum customer satisfaction. Thai Rubber Latex Corporation is a leading manufacturer and exporter of latex concentrate, disposable rubber gloves, extruded rubber threads, and various rubber products. Our core competitiveness is derived from consistency of supply, high-quality products, spontaneous customer services. That is contributable to our success.

::: Investor Relation :::
  ข่าวบริษัท
  รายงานสถานะทางการเงิน
  Technical Chart
 
 

 

:: ::    

 
  ชี้แจงผลประกอบการเปลี่ยนแปลง ปี 2549


                       28 กุมภาพันธ์ 2550
 
เรื่อง ชี้แจงผลประกอบการเปลี่ยนแปลง
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


   ผลการดำเนินงานของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
และ บริษัทในเครือ ในปี 2549 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 98.98 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีขาดทุน
สุทธิ 100.90 ล้านบาท คิดเป็นกำไรเพิ่มขึ้น 199.88 ล้านบาท เกินร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิปี 2548


   สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนี้เนื่องจาก บริษัทมีรายได้รวม 7,598.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,807.96
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 31.22 ในขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 7,504.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
1,614.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 21.51 ทำให้กำไรสุทธิอยู่ที่ 98.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199.88
ล้านบาท เหตุผลที่เกิดผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาจากความสามารถในการตั้งราคาขายและการบริหารต้นทุนสินค้า
ของกลุ่มธุรกิจน้ำยางข้นที่ทำได้ดีถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนด้านราคาวัตถุดิบค่อนข้างสูงทำให้ราคาขายที่ขายเพิ่ม
ขึ้นในสัดส่วนมากกว่าต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น เป็นผลให้ความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นดีขึ้น นอกจากนี้ผลการ
ดำเนินงานของบริษัทในเครือดีขึ้น  ซึ่งเกิดจากความสามารถในการปรับขึ้นของราคาขายสินค้าในตลาดต่าง
ประเทศได้ ในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ดีขึ้น
สำหรับปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจที่เกิดขึ้น มาจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนทำให้บริษัทมี
ผลขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราในจำนวน 15.47 ล้านบาทและต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเนื่องจากมีการใช้เงิน
กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น สาเหตุเพราะราคายางที่เพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น


    จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                     ขอแสดงความนับถือ
                   (นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)
                     กรรมการผู้จัดการใหญ่


 
 
 
New Page 1
 
สงวนลิขสิทธ์@พุทธศักราช 2549 บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน